Trochę historii

      Biblioteka rozpoczęła swoją działalność po wojnie mając w swoim księgozbiorze zaledwie 30 książek. Były to głównie lektury szkoły podstawowej i średniej. Później książki zaczęły napływać jako dar Polonii Amerykańskiej i z Węgier. Z biegiem lat księgozbiór powiększał się i obecnie jest w bibliotece ok. 17 tysięcy książek.
        Początkowo biblioteka mieściła się w budynku szkoły, na pierwszym piętrze, później została przeniesiona do oddzielnego pawilonu przy sali gimnastycznej. Obecnie ponownie znajduje się w budynku szkolnym, zajmując dwa pomieszczenia dolnej kondygnacji – w jednym pomieszczeniu jest wypożyczalnia z czterema stanowiskami komputerowymi w drugim służącym jako magazyn przechowywane są książki.

Zbiory

          W bibliotece szkolnej znajduje się wiele ciekawych książek. Nasz księgozbiór liczy około 17 tysięcy woluminów. W wypożyczalni znajdują głównie lektury szkolne oraz księgozbiór podręczny zawierający encyklopedie ogólne i przedmiotowe, różnorodne słowniki do języka polskiego i języków obcych, albumy itp. Szczególnym zainteresowaniem młodzieży cieszy się beletrystyka. Posiadamy sporo nowości zakupionych w ubiegłym roku, ponieważ biblioteka uczestniczy w Narodowym Programie Rozwoju Czytelnictwa dzięki czemu pozyskała fundusze na zakup książek. Wyborów książek dokonywała młodzież.   Oprócz książek posiadamy też filmotekę na płytach CD oraz encyklopedie i słowniki multimedialne.
Zbiory w bibliotece szkolnej zostały sklasyfikowane według Uniwersalnej Klasyfikacji Dziesiętnej (UKD). Do dyspozycji czytelników są dostępne 2 katalogi:

Katalog alfabetyczny

         Katalog ten informuje o książkach posiadanych przez bibliotekę i korzysta się z niego wówczas, gdy znany nam jest autor i tytuł poszukiwanej książki. Karty katalogowe książek uszeregowane są w kolejności alfabetycznej według haseł:
autorskich – czyli nazwiska autora (w przypadku publikacji, które mają dwóch lub trzech autorów hasłem jest zawsze nazwisko pierwszego autora)
tytułowych – w przypadku prac zbiorowych, wtedy hasłem jest pierwszy wyraz tytułu.
Ważnym elementem karty katalogowej książki jest sygnatura niezbędna do odszukania książki w księgozbiorze.
Układ graficzny tradycyjnej karty katalogowej:

Hasło

Sygnatura

Opis bibliograficzny

Nr inwent.                             Symbol klasyfikacyjny

 

Katalog rzeczowy

Katalog rzeczowy pozwala czytelnikowi zorientować się, jakie książki na interesujący go temat znajdują się w bibliotece. Jest pomocny, gdy nieznany jest nam autor i tytuł konkretnej książki a poszukujemy dzieła z określonej dziedziny wiedzy. W tym przypadku układ kart katalogowych jest określony przez zasady klasyfikacji przyjętej w bibliotece a jest nią Uniwersalna Klasyfikacja Dziesiętna, która zakłada podział całości wiedzy na 10 działów głównych i w ich obrębie coraz bardziej szczegółowe poddziały.
Działy główne Uniwersalnej Klasyfikacji Dziesiętnej:

0. Dział ogólny
1. Filozofia. Psychologia
2. Religia. Religioznawstwo. Teologia
3. Nauki społeczne. Prawo. Administracja
4. Działu 4 nie ma (od 1964), jest chwilowo wolny
5. Matematyka. Nauki przyrodnicze
6. Nauki stosowane. Medycyna. Nauki techniczne. Rolnictwo
7. Sztuka. Rozrywki. Sport
8. Językoznawstwo. Nauka o literaturze. Literatura piękna
9. Archeologia. Prehistoria. Geografia. Biografie. Historia
Poszukiwania w tym katalogu wymagają ustalenia właściwego symbolu liczbowego dla danej dziedziny. W przypadku jakichkolwiek problemów w korzystaniu z katalogu, można zawsze poprosić o pomoc bibliotekarza.

 

 

Regulamin Biblioteki I Liceum Ogólnokształcącego w Giżycku

 1. Postanowienia ogólne

  1. Z biblioteki szkolnej mogą korzystać wszyscy uczniowie, nauczyciele oraz inni pracownicy szkoły
 2. 2. Czytelnicy mają prawo do bezpłatnego korzystania ze zbiorów bibliotecznych.
  3. Biblioteka udostępnia swoje zbiory w czasie zajęć dydaktycznych zgodnie z organizacją roku szkolnego.
  4. Czytelnik odpowiada materialnie za wypożyczone przez siebie książki.
  5. W bibliotece należy zachować ciszę i porządek.
  6. Uczniom biorącym systematyczny udział w pracach biblioteki mogą być przyznane nagrody na koniec roku szkolnego.

  II. Regulamin wypożyczalni

  1. Czytelnik może wypożyczać książki wyłącznie na swoje nazwisko.
  2. Jednorazowo można wypożyczać 3 książki :
     -lektury na okres 2 tygodni
     -pozostałe książki na okres 1 miesiąca
  W uzasadnionych przypadkach bibliotekarz może ograniczyć lub zwiększyć liczbę wypożyczonych książek z podaniem terminu ich zwrotu.
  3. Jeżeli czytelnik nie przeczytał książki, a wypożyczalnia nie ma na nią nowych zamówień można przynieść książkę i prosić o sprolongowanie terminu zwrotu.
  4. Czytelnik może zarezerwować potrzebną mu pozycję.
  5. Korzystający z biblioteki zobowiązani są do dbałości o wypożyczone książki.
  6. Wobec czytelników przetrzymujących książki stosuje się wstrzymanie wypożyczeń aż do momentu zwrócenia zaległych pozycji.
  7. W przypadkach zniszczenia lub zagubienia książki czytelnik musi zwrócić taką samą pozycję albo inną wskazaną przez bibliotekarza.
  8. Wszystkie wypożyczone książki powinny być zwrócone 2 tygodnie przed końcem roku szkolnego.
  9. Czytelnicy opuszczający szkołę (pracownicy, uczniowie) zobowiązani są do pobrania zaświadczenia potwierdzającego zwrot materiałów wypożyczonych z biblioteki.
  10. Za straty materialne biblioteki wynikające z wydania świadectwa pracy pracownikowi szkoły lub dokumentów uczniowi, bez pisemnego potwierdzenia rozliczenia z biblioteką, odpowiedzialność finansową ponosi osoba wydająca dokumenty.


         III.  Korzystanie ze stanowisk komputerowych

1. Komputery w bibliotece przeznaczone są do celów edukacyjnych.
2. Stanowiska komputerowe umożliwiają korzystanie ze zbiorów multimedialnych znajdujących się w bibliotece oraz Internetu.
3. Korzystać można tylko z zainstalowanych programów. Zabrania się instalowania innych programów i dokonywania zmian w już istniejących oprogramowaniach.
4. Z komputerów można korzystać jedynie za zgodą bibliotekarza, po wpisaniu się do zeszytu odwiedzin.
5. Użytkownik powinien umieć obsługiwać komputer przynajmniej w podstawowym zakresie.
6. Przy jednym stanowisku komputerowym mogą przebywać jednocześnie najwyżej dwie osoby.
7. Internet powinien służyć wyłącznie do celów edukacyjnych.
8. Użytkownik odpowiada finansowo za wszelkie uszkodzenia sprzętu komputerowego i oprogramowania powstałe z jego winy. Jeśli jest niepełnoletni, wówczas odpowiedzialność ponoszą rodzice.

 

 

Plan pracy biblioteki szkolnej I LO

Rok szkolny 2018/2019

Cel główny

Zadania do realizacji

Termin

Osoba odpowiedzialna

Uwagi

 

Organizacja i administracja biblioteki

- przygotowanie biblioteki do otwarcia

- założenie kart czytelniczych dla uczniów klas I, II, III

- odnowienie prenumeraty czasopism

- prowadzenie dokumentacji bibliotecznej

- rozliczanie uczniów z wypożyczonych książek

- podpisywanie kart obiegowych

IX

IX

IX, I

cały rok

cały rok

V, VI

VI

Nauczyciele bibliotekarze

   

Zbiory biblioteki

      -    zakup nowych książek stosownie do potrzeb i             możliwości     finansowych szkoły

-         klasyfikacja, wpisywanie do księgi inwentarzowej oraz katalogowanie i układanie kart do katalogów

-         segregowanie księgozbioru związane z koniecznością przeniesienia części książek do magazynu

-         porządkowanie magazynu książek

-         konserwacja zbiorów

-         uzupełnianie brakujących lektur

-         spisywanie książek zaczytanych

cały rok

w/g

potrzeb

Nauczyciele bibliotekarze

   

Przygotowanie uczniów do samodzielnego wyszukiwania informacji za pomocą warsztatu informacyjno-bibliograficznego

- wdrażanie do pracy z książką w ramach realizowanych projektów

- działalność informacyjna w bibliotece i udzielanie porad w tym zakresie

- tworzenie opisów bibliograficznych książek

- wzbogacanie księgozbioru pod kątem nowej matury

- wycieczki do biblioteki pedagogicznej

- lekcje z przysposobienia czytelniczego i informacyjnego z  edukacji czytelniczej i medialnej.

cały rok

w miarę możliwości finansowych

Nauczyciele bibliotekarze

   

Przeciwdziałanie patologii społecznej, włączenie  się do programu profilaktyki uzależnień

- gromadzenie filmów edukacyjnych, książek, broszur na temat patologii społecznej,

- gromadzenie materiałów pomocnych w realizacji tematów godzin  wychowawczych

- współpraca z pedagogiem szkolnym

- promocja zdrowego stylu życia poprzez organizowanie konkursu „Wiedzy o zdrowiu”

- prowadzenie kampani – Transplantacja – drugie życie (Klasy II i III)

cały rok

Nauczyciele bibliotekarze

Pedagog

   

Inspirowanie uczniów do rozwijania zainteresowań czytelniczych

- pomoc uczestnikom olimpiad i konkursów w poszukiwaniu informacji, sporządzaniu bibliografii i opracowaniu materiałów

- współpraca z wychowawcami klas w poznawaniu uczniów i ich zainteresowań

- preorientacja zawodowa: pomoc uczniom w zdobyciu informacji o różnych kierunkach studiów i wymaganiach na egzaminach wstępnych

- organizowanie konkursów, wystawek tematycznych

- organizacja „Dnia biblioteki” (kiermasz książek używanych, konkursy, wystawy)

cały rok

XI

Nauczyciele bibliotekarze

Pedagog

--

 

Współpraca z nauczycielami i innymi bibliotekami. Podnoszenie kwalifikacji zawodowych.

-udział bibliotekarzy w konferencjach metodycznych (sieć nauczycieli bibliotekarzy

- współpraca z bibliotekarzami z terenu Giżycka

- gromadzenie materiałów dotyczących reformy oświaty, nowej matury i zmian programowych

- informowanie nauczycieli o nowościach literatury metodycznej

- wymiana informacji między bibliotekami o imprezach promujących czytelnictwo

w/g harmonogramu

konferencji

cały rok

Nauczyciele bibliotekarze

 

Kultywowanie tradycji narodowej, regionu, miasta, szkoły

- gromadzenie i udostępnianie czytelnikom materiałów na temat symboli narodowych, świąt państwowych, dziedzictwa kulturowego Mazur, Giżycka; osiągnięć szkoły

-pomoc uczniom w pozyskiwaniu informacji na temat patrona szkoły

-współorganizacja konkursu „Projekt z klasą” na temat życia i twórczości Wojciecha Kętrzyńskiego

-Organizacja konkursu pt. „100 lat Niepodległej - wielkie postaci naszej historii”

cały rok

XI

XI

Nauczyciele bibliotekarze

     Bibliotekarze i historycy

bibliotekarze, wychowawcy, historycy

bibliotekarze, wychowawcy

 

Współpraca z Radą Pedagogiczną Radą Rodziców

- informowanie nauczycieli o stanie czytelnictwa uczniów

- przygotowanie analizy czytelnictwa uczniów

- informowanie nauczycieli o nowościach na stanie biblioteki

cały rok

Nauczyciele bibliotekarze